วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2555

แนวการเขียนเพื่อรับการประเมินด้านที่ 1

แนวการเขียนเพื่อรับ

การประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ


ใช้เป็นแนวทางในการเขียนนะคะ
ขอให้โชคดีทุกท่าน
การประเมินด้านที่ 1
ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

1. ด้านการมีวินัย : เป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีวินัยโดยรักษาและปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ข้อตกลงที่กำหนดไว้
   เป็นแนวทางในการให้บุคคลอื่นประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิตร่วมกันอย่างราบรื่นมีความสุข  โดยอาศัย
   การฝึกอบรมให้รู้จักปฏิบัติตน รู้จักควบคุมตนเอง การปฏิบัติให้อยู่ในระเบียบวินัยได้ปฏิบัติตน รวม 3 ด้าน ดังนี้
              1. ด้านการเป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีวินัยในตนเอง
              2. ด้านการเป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีวินัยทางสังคมหรือวินัยในหมู่คณะ
              3. ด้านการเป็นครูปฏิบัติการสอนที่นำในการส่งเสริมระเบียบวินัยภายในโรงเรียน


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล
1. การมีวินัย
1. ด้านการเป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีวินัยในตนเอง
   โดยยึดถือเป็นแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณ
   ของวิชาชีพ มีคุณลักษณะของผู้มีวินัยในตนเอง
   รวม 11 ข้อ ดังนี้
   1.1 มีระเบียบและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม
        ได้แก่
        1.1.1 เคารพในกฎหมายต่าง ๆ เป็นอย่างยิ่ง
               ไม่เคยกระทำผิดกฎหมายเลย
               แม้แต่ครั้งเดียว
        1.1.2 ถือเป็นหน้าที่ในการเสียภาษีทุกปี
        1.1.3 ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
               ที่กำหนดไว้ในทุกเรื่อง ไม่เคยเพิกเฉย
               แต่ใส่ใจไม่ว่าจะเป็นคำสั่งของผู้อำนวยการ
               เขตพื้นที่การศึกษา ประกาศของกระทรวง
               กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงต่าง ๆ
               จนประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกเรื่อง
        1.1.4 มีระเบียบวินัยแลรักษากฎระเบียบ รวมทั้ง
               ข้อตกลงของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด


1. แฟ้มประวัติส่วนตัว
2. แฟ้มประวัติการทำงาน
3. แฟ้มการปฏิบัติงาน   ตามคำสั่ง
4. แฟ้มการประชุม
   กับกลุ่มสาระและ   หน่วยงานต่าง ๆ
5. แฟ้มการบริจาคทรัพย์    มอบทุน ร่วมทำบุญ
   ทำกุศล
6. แฟ้มกิจกรรมระหว่าง   โรงเรียน ผู้ปกครอง    บ้าน วัด ชุมชน
7. แฟ้มงานกิจกรรม
   ต่าง ๆ
   (ต่อหน้า 12)

- 2 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        1.1.4 มีระเบียบวินัยและรักษากฎระเบียบ                  รวมทั้งข้อตกลงของโรงเรียน
               อย่างเคร่งครัด
        1.1.5 ร่วมเคารพธงชาติและร่วมพิธีกรรม
               หน้าแถวทุกเช้ามิได้ขาด
        1.1.6 มีระเบียบวินัยและรักษาระเบียบวินัย
               อย่างเคร่งครัดจนได้รับการยอมรับ
               ในหมู่ราชการ
        1.1.7 ในฐานะที่เป็นครูที่มีวินัยเป็นที่ยอมรับ
               ของหน่วยงานต่าง ๆ เขตพื้นที่การศึกษา
               สกลนคร เขต 1 จึงได้รับความไว้วางใจ
               ให้เป็นกรรมการตามคำสั่งของสำนักงาน
               เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
   1.2 มีความรับผิดชอบ
        1.2.1 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติ               หน้าที่ของตนเองให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี
               ที่สุด
        1.2.2 มีความเข้าใจในงานหน้าที่ทั้งที่เป็น
               งานประจำและงานที่ได้รับมอบหมาย
               ตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด
               มีความสามารถวางแผนการทำงานได้
               อย่างมีขั้นตอน และทำงานเป็นระบบ
               ตามแผนจนประสบผลสำเร็จ และ
               มีประสิทธิภาพ
        1.2.3 มีความละเอียดรอบคอบและป้องกัน
               ความบกพร่องเสื่อมเสียในการปฏิบัติงาน
               ที่ตนรับผิดชอบ- 3 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        1.2.4 แสวงหาและพยายามในการปฏิบัติหน้าที่               และติดตามผลงานของตนอยู่เสมอ
        1.2.5 ยอมรับผลของการปฏิบัติงานและสามารถ               ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดีขึ้น
               ในทุก ๆ เรื่อง
        1.2.6 แสวงหาแนวทางเพื่อความก้าวหน้า
               ของงานในหน้าที่อยู่เสมอ
        1.2.7 มีความรับผิดชอบต่อการกระทำและคำพูด             ของตนเองทุกเรื่อง ไม่บอกปัดความผิด
               ในหน้าที่ของตนเองให้แก่ผู้อื่น
        1.2.8 มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่
               ไม่เคยละเลย ทอดทิ้งหรือหลีกเลี่ยง
               ต่อหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบ
               ของตนเองไปให้ผู้อื่น
        1.2.9 มีความรับผิดชอบในร่างกาย รักษาสุขภาพ                     ให้แข็งแรงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัย
               จากอันตรายทั้งอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บ
   1.3 มีความซื่อสัตย์
        1.3.1 มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน
               โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตัว
           1.3.2 มีพฤติกรรมแสดงออกทั้งการกระทำ
               และวาจาด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ไว้ใจได้
        1.3.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต งดเว้นไม่กระทำผิด               หรือทุจริต ตามหลักศีลธรรมจรรยา
               มีความเกรงกลัวต่อบาป
        1.3.4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
               ไม่เคยใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบ
               หรือรับอามิสสินจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น- 4 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

   1.4 เคารพในสิทธิผู้อื่น
        1.4.1 ยอมรับนับถือในศักดิ์ศรีและสิทธิ
               ของบุคคล ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
               ในการปฏิบัติงาน
        1.4.2 จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เปิดโอกาส
               ให้ผู้ร่วมงานได้แสดงความคิดเห็น
        1.4.3 รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และนำความ                 คิดเห็นของผู้อื่นมาใช้ในการปฏิบัติงาน
               ร่วมกัน
        1.4.4 เคารพในสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น ไม่เคย
               ริดรอนสิทธิหน้าที่ของผู้อื่น
        1.4.5 เป็นครูที่ไม่เคยเอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน
               เพื่อประโยชน์ส่วนตน
        1.4.6 สามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
               บุคคล
   1.5 มีลักษณะมุ่งอนาคต
        1.5.1 มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสำเร็จ                   ของโรงเรียน มุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน                    ให้เป็นเลิศทุกด้านในอนาคต
        1.5.2 กระทำการอันเป็นผลที่ก่อให้เกิด                      ความก้าวหน้าของตนและของโรงเรียน                ความเจริญแก่ตนและโรงเรียนโดยไม่ขัด               ต่อระเบียบ ประเพณี และวัฒนธรรม
               ของสังคมไทย
        1.5.3 ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้เกิดความ             ยุ่งยากในอนาคต ไม่เสี่ยงในการลงทุน
               ไม่เสี่ยงเล่นการเมือง การพนัน วางแผน
               อย่างมีเป้าหมายชัดเจนและสำเร็จทุกเรื่อง- 5 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        1.5.4 มีวินัยในการปฏิบัติงานโดยการมุ่งสู่
               การพัฒนาในอนาคตเสมอ ให้มีการจัดทำ
               วิสัยทัศน์สู่ความมุ่งหวังในอนาคตเพื่อเป็น
               ทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน
        1.5.5 จัดทำแผนปฏิบัติการตามนโยบายของ
               โรงเรียนและตอบสนองความมุ่งหวัง
               ตามวิสัยทัศน์โรงเรียน
        1.5.6 จัดให้มีคุณลักษณะพิเศษของโรงเรียน
               วิถีพุทธและนักเรียนเรียนดี มีวินัย
               ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ
        1.5.7 จัดการเรียนแบบวิถีพุทธเพื่อให้มี                     คุณลักษณะพิเศษ โรงเรียนวิถีพุทธ
               โดยใช้หลัก ศีล สมาธิ ปัญญา ที่มุ่งหวัง
               ผลิตคนดีให้ประเทศชาติ เป็นอนาคต
               ของชาติด้านคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ
   1.6 มีความเป็นผู้นำ
        มีพฤติกรรมการแสดงออกถึงความเป็นผู้นำ
        ทางวิชาการ และทางสังคม
        1.6.1 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการศึกษา
               ยุคใหม่ด้วยความมั่นใจ และผู้ร่วมงาน                   ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงและให้ความ                   ร่วมมือในการปฏิบัติงานตามนโยบาย
        1.6.2 เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
               ของโรงเรียน (ประเมินจากภายนอก)
               โดยการเป็นผู้นำในการจัดทำวิสัยทัศน์
               พันธกิจ เป้าหมายไปสู่แผนกลยุทธ์
               ของโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน- 6 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        1.6.3 มีภาวะผู้นำ โดยการเป็นผู้นำของผู้ร่วมงาน
               นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนในทุก
               สถานการณ์ เช่น เป็นผู้นำในการจัด
               กิจกรรมร่วมกัน เป็นผู้นำในการจัด
               กิจกรรมร่วมกัน เป็นผู้นำในการประชุม
               อบรมสัมมนา เป็นผู้นำในการประสาน
               สัมพันธ์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน
        1.6.4 เป็นผู้นำทางความคิด เช่น เป็นผู้นำ
               ในการคิดวิเคราะห์, คิดริเริ่มสร้างสรรค์,
               คิดสังเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหา
               สู่การพัฒนาในอนาคต เป็นผู้นำความคิด
               รวบยอด นำมาซึ่งยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
               ได้จริง
   1.7 มีความตรงต่อเวลา
        มีวินัยในการปฏิบัติงาน โดยรักษา กำหนดเวลา
        ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จทันเวลาทุกครั้ง
        1.7.1 มีการวางแผนในการปฏิบัติงาน และ
               วางแผนชีวิตตนเอง และครอบครัว
               อย่างมีแบบแผน ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
               เหมาะสม ทำให้งานสำเร็จตามกำหนด
               หรือก่อนกำหนดเวลาอย่างมีคุณภาพ
        1.7.2 ตรงต่อเวลาในการไปร่วมในพิธี
               การเข้าประชุม การเข้ารับการอบรมสัมมนา
               ตรงต่อเวลาในการนัดหมายที่มีการเจรจา
               ติดขัด จะเตรียมพร้อม และไปก่อนเวลา
               นัดหมายอีกด้วย หรือแม้แต่การนัดหมาย
               ในต่างจังหวัด จะไปตรงต่อเวลาทุกครั้ง- 7 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

   1.8 มีความเชื่อมั่นในตนเอง คิด พูด ทำ โดยใช้คติ        ในการดำเนินชีวิต ตั้งใจจริงอิงธรรมะ
        ละสิ่งเป็นโทษ โปรดงานวิชาการ บริหารให้ก้าวไกล           ฉับไวในการแก้ปัญหา
        1.8.1 มีความสามารถในการควบคุมตนเอง                สามารถยืนหยัดเป็นตัวของตัวเอง
               ในทางที่ถูกที่ควรอยู่เสมอ
        1.8.2 มีความเชื่อมั่นในตนเองถึงแม้จะมีสิ่งยั่วยุ               ในทางที่ผิด
        1.8.3 มีความเชื่อมั่นที่จะนำพานักเรียน
               ไปสู่ความเจริญอย่างเป็นสากล
               ปฏิบัติการสอนตามนโยบายประเทศชาติ
               กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานการศึกษา-
               ขั้นพื้นฐาน และนโยบายของโรงเรียน
         1.8.4 มีความเชื่อมั่นในตนเองในการปฏิบัติการสอน
               ตามนโยบายกำกับ ดูแล แก้ปัญหา
               อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
               มีความมั่นคงในการคิด การตัดสินใจ
               และเผด็จการอย่างมีศิลปะ มีผลงาน
               เป็นที่ประจักษ์ ทำให้เกิดความภูมิใจ
               และผูกพันกับงานที่ทำให้เกิดผลผลิต
               และการบริการที่มีคุณค่าต่อตน
               และต่อผู้อื่น         
   1.9 มีความอดทนขยันหมั่นเพียร
        1.9.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเอาใจใส่
               ขยันหมั่นเพียร อดทนในการแก้ปัญหา                    ต่อสู้อุปสรรค ไม่ย่อท้อแต่พยายาม
               จนสำเร็จ- 8 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        1.9.2 ปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ                โดยแทบจะไม่มีวันลาตั้งแต่เป็นครู
               สร้างผลงานจากตำแหน่งอาจารย์ 2
               มาจนถึงตำแหน่งอาจารย์ 3 
               (ปัจจุบันคือจากวิทยฐานะครูชำนาญการ                มาเป็นครูชำนาญการพิเศษ) เพียง 7 ปี                เท่านั้น พร้อมศึกษาหาความรู้มาโดยตลอด
        1.9.3 อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ทั้งในเวลา
               และนอกเวลาราชการ  รวมถึง                            วันหยุดราชการ ในการปฏิบัติงานของ
               โรงเรียนและปฏิบัติงานของหน่วยงาน
                  ต้นสังกัดเพื่อประโยชน์สูงสุด โดยปฏิบัติงาน
               อย่างไม่คำนึงถึงเวลาราชการเท่านั้น
               แต่จะยึดถือความสำเร็จเป็นที่ตั้ง
        1.9.4 มาโรงเรียนแต่เช้าไม่เคยมาสาย
                แม้แต่ครั้งเดียว ยกเว้นไปราชการที่อื่น
               แล้วเข้ามาโรงเรียน
    1.10 รู้จักเสียสละ มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
         1.10.1 เสียสละทรัพย์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม
                 เช่น บริจาคทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน
                 ที่ตนปฏิบัติกรสอนอยู่เสมอ และบริจาค
                 ทรัพย์เพื่อทำบุญทำกุศลไม่เคยขาด
                 ทำกับคนและพระภิกษุ สาธารณะ
                 ประโยชน์ของหน่วยงานภายนอกโรงเรียน
         1.10.2. เสียสละเวลาหรืออุทิศตนในการทำงาน
                 แม้ว่าจะปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
                 ยึดความสำเร็จไม่ยึดเวลา จะกระทำ                


- 9 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

                ด้วยความเต็มใจ และให้ผลของงาน                  บรรลุเป้าหมายทุกครั้ง
        1.10.3 มีความเห็นอกเห็นใจผู้ร่วมงาน นักเรียน
                ผู้ปกครองและชุมชน รับฟังความทุกข์                   ของผู้อื่นและให้ความช่วยเหลือ
                บรรเทาทุกข์อย่างเต็มความสามารถ
                จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ และจะไม่ทำให้                ผู้อื่นผิดหวัง ให้โอกาสนักเรียนและ
                เพื่อนร่วมงาน ในการปรับปรุงแก้ไข                  ตนเอง
        1.10.4 จัดให้ทุนการศึกษาของโรงเรียน
                   .................... และจัดหาทุนการศึกษา
                จากหน่วยงานอื่น ๆ อย่างเพียงพอ
        1.10.5 ให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานแบบ                     กัลยาณมิตร ช่วยเหลือชักจูงในทางที่ดี
                อบรมสั่งสอนโดยใช้หลักธรรมของ                   พระพุทธศาสนา
   1.11 ยอมรับการกระทำของตน
        1.11.1 ยอมรับผลของการกระทำและวาจา
                ด้วยความยินดี น้อมรับที่นำไปปรับปรุง                และพัฒนา
        1.11.2 ทำตนได้เหมาะสมตามกาลเทศะ
                ไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิด
                ความยุ่งยากต่อตนเองและผู้อื่น
        1.11.3 ไม่กระทำตนในทางที่ผิดถึงแม้จะมีปัจจัย            ภายนอกมาบีบบังคับ หรือยั่วยุ
                ให้เกิดกิเลส
       


- 10 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        1.11.4 รู้จักหน้าที่และกระทำตามหน้าที่
                อย่างดีที่สุด
        1.11.5 รับฟังและยอมรับการถ่ายทอด
                ความคิดเห็นแก่กัน ทำให้ได้รับความรู้                   สติปัญญาและประสบการณ์ที่กว้างไกล
                ยิ่งขึ้น
2. ด้านการเป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีวินัยทางสังคม
   หรือวินัยในหมู่คณะ
   2.1 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการ         ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎหมายและกฎระเบียบ       ของสังคมอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่าง
        แก่ชุมชนสังคม
   2.2 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อโรงเรียน
        โดยการประพฤติปฏิบัติตนตามข้อบังคับ             กฎระเบียบของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด และ
        เป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน
   2.3 มีวินัยและความรับผิดชอบต่อครอบครัว
        โดยตระหนักในหน้าที่ผู้นำครอบครัว มีหน้าที่
        ให้การศึกษาบุตรหลานจนสำเร็จการศึกษา
        ในระดับสูง นำความก้าวหน้าสู่ครอบครัว
        ทำให้ครอบครัวมีความสุขความสำเร็จ
        ความเจริญก้าวหน้า มีฐานมั่นคง
   2.4 มีวินัยและยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณี
        อันดีงามของสังคมไทย และชักจูงผู้อื่นให้ปฏิบัติ
        กิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
        เพื่อรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของไทยสืบไป
- 11 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

   2.5 ปฏิบัติกิจกรรมของหมู่คณะ ครอบครัว โรงเรียน          และชุมชน  (บ้าน  วัด  โรงเรียน)  อย่างเต็ม                   ความสามารถ และร่วมมือแก้ปัญหาต่าง ๆ
        ที่เกิดขึ้น นำไปสู่ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์  
   2.6 งดเว้นการกระทำใด ๆ อันเป็นผลเสียหาย
        แก่ส่วนรวม ไตร่ตรองอย่างรอบคอบว่า
        สิ่งที่ตนกระทำลงไปนั้นจะเกิดผลเสียขึ้นหรือไม่
        ปฏิบัติแต่สิ่งที่ทำให้เกิดผลดีเท่านั้น
   2.7 เป็นผู้มีวินัยและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมประชุม           อบรมสัมมนา ทั้งของครู นักเรียน และ               ผู้ปกครอง หรือการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ร่วมกับ
        ผู้อื่น เพื่อเป็นแบบอย่างแก่คณะครู นักเรียน                และผู้ปกครอง
   2.8 เป็นผู้มีวินัยในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายใน        โรงเรียนและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน เช่น           การเป็นประธานที่ตรงต่อเวลา การรักษาคำพูด
        ในการไปร่วมงาน
   2.9 รู้จักประมาณการใช้จ่ายตามสมควรแก่ฐานะ
        ไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวและผู้อื่น
   2.10 เสียสละประโยชน์ส่วนตนและกระทำในสิ่งที่
        จะรักษาหรือยังให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
        เช่น สละเงิน สละเวลา สละทรัพย์
        และให้ความร่วมมือกับส่วนรวม
3. ด้านการเป็นครูปฏิบัติการสอนที่นำในการสร้างวินัย   ภายในโรงเรียน ซึ่งแบ่งเป็นวินัยทางโลก และ
   วินัยทางธรรม
   3.1 นำแนวคิดสู่ผู้ปฏิบัติถึงการสร้างวินัย
        ไม่มุ่งประเด็นไปที่การลงโทษ  แต่เน้น
       


- 12 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        การฝึกอบรมและให้ความรู้โดยใช้หลักธรรม
        ของพระพุทธศาสนา
   3.2 เป็นครูผู้ปฏิบัติการสอน เน้นระเบียบวินัย
        ได้วางรูปแบบของการมีวินัยสู่การปฏิบัติ
        โดยเป็นเรื่องหนึ่งในการปฏิบัติการสอน
        ตามแนววิถีพุทธด้านคุณธรรมจริยธรรม
        เรื่องระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ
   3.3 กำหนดจุดเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะพิเศษ                    เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม กิจกรรมเป็นเลิศ
   3.4 จัดให้นักเรียนมีกลุ่มรับผิดชอบโดยตรง
        คือ กลุ่มส่งเสริมวินัยและคุณธรรม จริยธรรม
        ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ
   3.5 จัดทำป้ายนิเทศตามที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนเกี่ยวกับ          การรักษาระเบียบวินัย
   3.6 จัดโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมระเบียบวินัย        ทางธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
        ของนักเรียนในโรงเรียน ได้แก่
        3.6.1 กิจกรรมพัฒนาระเบียบวินัย
        3.6.2 สัปดาห์วิถีพุทธ
        3.6.3 เด็กดี โรงเรียน.......................
        3.6.4 ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
        3.6.5 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
        3.6.6 แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
        3.6.7 บรรยายธรรม
        3.6.8 อบรมนักเรียน
        3.6.9 อบรมผู้นำนักเรียน8. แฟ้มโครงการ กิจกรรม         ต่าง ๆ
   8.1 กิจกรรมพัฒนา        ระเบียบวินัย
   8.2 สัปดาห์วิถีพุทธ
   8.3 เด็กดีโรงเรียน
        ........................
   8.4 ทำบุญตักบาตร
        ประจำสัปดาห์
   8.5 บรรพชาสามเณร
        ภาคฤดูร้อน
   8.6 แสดงตนเป็น
        พุทธมามะกะ
  

- 13 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        3.6.10 ไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลปะ
        3.6.11 ฝึกจิตประจำสัปดาห์
        3.6.12 บำเพ็ญประโยชน์
        3.6.13 ค่ายพุทธธรรม
        3.6.14 เรียนพุทธศาสนากับพระ
        3.6.15 จัดสอบธรรมศึกษานักเรียนทุกคน
                (ยกเว้นศาสนาอื่น)
        3.6.16 ทำบุญทอดผ้าป่า
        3.6.17 ทำบุญตามเทศกาลต่าง ๆ
        3.6.18 ไปร่วมทำบุญกับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ
        3.6.19 ไปพัฒนาวัดปฏิบัติธรรมตามวัดต่าง ๆ
   8.7  อบรมผู้นำนักเรียน
   8.8  ไหว้ครูดนตรีไทย
         นาฏศิลปะ
   8.9  ฝึกจิตประจำ        สัปดาห์
   8.10 บำเพ็ญประโยชน์
   8.11 ค่ายพุทธธรรม
   8.12 เรียนพุทธศาสนา        กับพระ
   8.13 จัดสอบธรรม        ศึกษานักเรียน
   8.14 ทำบุญทอดผ้าป่า

- 14 -

2. ด้านความรักและศรัทธาในวิชาชีพ : ในฐานะที่เป็นครูปฏิบัติการสอน  ต้องดำรงไว้ซึ่งวิชาชีพครู
    ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ
    ทางการศึกษา มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน รวม 12 มาตรฐาน ดังนี้


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล
2. ความรักและ    ศรัทธาใน    วิชาชีพ
1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ ครูปฏิบัติการสอน โดย
   1.1 เข้าร่วมเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
        ด้วยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ          การพัฒนาวิชาชีพ
   1.2 เป็นผู้ริเริ่ม ผู้ร่วมงาน ผู้จัดงาน หรือผู้ร่วมจัดงาน           กิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่ทำให้เห็น               คุณประโยชน์ของครูปฏิบัติการสอนที่มีต่อ
        การพัฒนาองค์กร และนักเรียน
   1.3 เป็นผู้เสนอผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ           และผลงานอื่น ๆ ขององค์กรสู่ห้องเรียนและสังคม
   1.4 เป็นครูปฏิบัติการสอนที่ไม่เคยถูกร้องเรียน
        ให้เสื่อมเสียชื่อเสียงสถาบันหรือองค์กรใด ๆ                และเป็นที่ยอมรับของสังคมโดยส่วนรวม
2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ โดยคำนึงถึงผล
   ที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของผู้ร่วมงาน ผู้เรียน
   และชุมชน
   2.1 เป็นครูมืออาชีพ มีความรอบรู้ ความสามารถ
        มีความฉลาดในการสอน การตัดสินใจ
        ปฏิบัติการสอนอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
        ประสิทธิผล และมีคุณภาพ
   2.2 ใช้วิจารณญาณและกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา
        ในการสอน คำนึงถึงผลดีผลเสีย ผลกระทบ
        ต่อนักเรียน อย่างรอบคอบ

1. แฟ้มหลักฐานการเป็น
   สมาชิกองค์กรต่าง ๆ
2. แฟ้มสถิติ/รายการ   พัฒนาตน อบรม    สัมมนาศึกษาดูงาน
3. แฟ้มเกียรติบัตร
4. เอกสารผลงาน
   ทางวิชาการ
5. แฟ้มการพัฒนาองค์กร   ของโรงเรียน
6. แฟ้มการพัฒนา   เทคโนโลยี
7. แฟ้มชุมชนมีส่วนร่วม   ในการจัดการศึกษา
8. เอกสารสภาพปัจจุบัน   ปัญหาในการทำ Swot


- 15 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

   2.3 รัก เมตตา และปรารถนาดีต่อองค์กร ผู้ร่วมงาน         นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ด้วยการตัดสินใจ
        ในการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหา เลือกแต่            กิจกรรมที่เกิดผลดีต่อการพัฒนาทุกฝ่าย
        เพื่อนำไปสู่ความไว้วางใจ ความศรัทธา และ
        ความรู้สึกเป็นที่พึงได้ของบุคคลอื่น ทุ่มเท            ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างไม่ปิดบัง
3. มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงาน
   ได้เต็มศักยภาพ
   3.1 เป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีความละเอียดอ่อน
        คำนึงถึงศักยภาพความรู้ความสามารถ
        ความถนัดของนักเรียนแต่ละคน ด้วยการศึกษา
        จุดเด่นจุดด้อยในการเรียนของนักเรียน และ
        นำวิธีการสอนที่เหมาะสมกับศักยภาพ
        ของนักเรียนแต่ละคน มาใช้ให้เป็นประโยชน์
        แก่นักเรียนแต่ละคน
   3.2 เป็นผู้จัดหรือเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน        ได้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เช่น การอบรม
        ทั้งด้านวิชาการ และด้านคุณธรรมจริยธรรม
   3.3 มีเทคนิควิธีในการนิเทศนักเรียนและผู้ร่วมงาน
        สู่การพัฒนาคุณภาพของงาน
   3.4 จัดให้มีการประเมินและปรับปรุงให้นักเรียน
        ได้ทราบถึงปัญหาและศักยภาพตัวเอง
        สามารถเลือกแนวทางการเรียนที่เหมาะสม
        กับตนเองและปฏิบัติการเรียนจนเป็นผลสำเร็จ
   3.5 สร้างกิจกรรมให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้จริง
- 16 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

4. พัฒนาแผนการเรียนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้   เกิดผลจริง
   4.1 วางแผนการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีระบบ        กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการเรียน
        การสอนสู่การปฏิบัติได้ผลจริง
   4.2 มีการสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาเพื่อวิเคราะห์               ประเมินสถานภาพของการเรียนการสอน
        ในโรงเรียนว่ามีปัจจัยใด มีจุดเด่นจุดอ่อน            โอกาส และขีดจำกัดอย่างไร เพื่อกำหนดทิศทาง        สู่การพัฒนา
   4.3 กำหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน
        ให้สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน
   4.4 กำหนดกิจกรรม โครงการ แผนงาน แผนการสอน          ให้นำไปสู่การปฏิบัติงาน การปฏิบัติการสอน
        ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความคุ้มค่าและเกิดผล
        สู่การพัฒนาโรงเรียน และการเรียนการสอน
        อย่างแท้จริง
5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการเรียนการสอน จนเกิด
   ผลงานที่มีคุณภาพ
   5.1 มีความรู้ความสามารถในการเป็นครูยุคใหม่
        พร้อมรับเทคโนโลยีทางการศึกษา
   5.2 นำนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ มาใช้ในการพัฒนา        นักเรียน มีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้
        เพื่อการเรียนรู้ เช่น
        5.2.1 การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้   กับ
               ทุกกลุ่มสาระต่าง ๆ เพื่อความสะดวก                    รวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงานและ
               ผลของงานมีความถูกต้องสมบูรณ์- 17 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        5.2.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการสืบค้น                ข้อมูลทาง Internet กับทุกกลุ่มสาระ
               การเรียนรู้ และที่ใหญ่ที่สุดคือ ห้องสมุด
               มีชีวิต (e-library, e-book)
   5.3 นำวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดการแข่งขันในทาง            การศึกษา ผู้ร่วมงานมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
        และให้รางวัลเพื่อเป็นกำลังใจ
   5.4 นำวิธีการใหม่ ๆ ในเรื่องการเรียนการสอน
        ตามแนววิถีพุทธมาปฏิบัติการสอนในโรงเรียน
        มีการติดตามประเมินผลจัดทำเป็นงานวิจัย
        และพัฒนาเห็นผลเป็นรูปธรรม
6. ปฏิบัติงานขององค์กร โดยเน้นผลถาวร
   6.1 เลือกและใช้กิจกรรมการเรียนการสอนของ           นักเรียน การเปลี่ยนแปลงที่ดีของนักเรียน           โรงเรียน จนมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
   6.2 มีความชื่นชมในผลงานของนักเรียน และ             ผู้ร่วมงาน ทำให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ
        และเป็นผู้มีส่วนร่วมในความสำเร็จ เกิดความ               ร่วมมือร่วมใจที่ดี ทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็ม               ความสามารถ
   6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและผู้ร่วมงาน
        ได้ศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติและปรับปรุงงาน
        ด้วยตัวเอง ส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน
   6.4 มีค่านิยมในการปฏิบัติงาน อันเป็นบุคลิกภาพ
        ของครูมืออาชีพที่ผู้ร่วมงานพึงพอใจ ชื่นชม
        และศรัทธาในความสามารถของตัวเอง
- 18 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
   ได้อย่างเป็นระบบ
   7.1 มีความสามารถในการนำเสนอผลงานด้วยการ               รายงานผลที่แสดงถึงการวิเคราะห์งานอย่าง
        รอบคอบ ครอบคลุมการกำหนดงานที่นำไปสู่
        ผลแห่งการพัฒนา
   7.2 การนำเสนอผลงานมีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
   7.3 นำเสนอผลการประเมินตนเองเรื่องคุณภาพ
        การเรียนการสอน และการประเมิน
        จากหน่วยงานภายนอกต่อผู้ปกครอง ชุมชน
        และผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
   8.1 ถือเป็นหน้าที่ของครูที่ให้คำแนะนำ ตักเตือน
        ควบคุม กำกับดูแลนักเรียนทุกคนในโรงเรียน         จึงต้องเป็นครูที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
        ที่ดีให้กับผู้ร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครองและ         ชุมชนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม        ระเบียบวินัยด้านบุคลิกภาพ การปฏิบัติงาน และ            ผลการปฏิบัติงาน เป็นผู้ครองตน ครองคน
        ครองงาน มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิฐาน
   8.2 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ            ครูผู้สอน
   8.3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียนการสอน
        จนโรงเรียนประสบผลสำเร็จ พิจารณาได้จาก
        ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.
        รอบที่ 2 ที่ได้รับผลการประเมิน ดีมาก และ ดี
        ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเจน


- 19 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

9. ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์
   9.1 มีการเรียนการสอน โดยให้ชุมชนเข้ามา
        มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หรือจัดการเรียน
        การสอน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
   9.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา         โรงเรียน ตั้งแต่การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์
        จนถึงการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
   9.3 มีการจัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชน        และสังคมเพื่อการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า        ตามทิศทางที่ต้องการ
   9.4 เสริมสร้างบรรยากาศด้านวิชาการสู่ชุมชน
        โดยจัดสอนวิชาชีพแก่ชุมชนเพื่อการส่งเสริม         วิชาชีพแก่ชุมชนจนสามารถประกอบอาชีพได้
10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
    10.1 เป็นครูผู้สอนที่แสวงหาความรู้ด้วยการ
        เข้าประชุมอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน
        ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อความรอบรู้
        และทันสมัย
   10.2 มีความสามารถในการนำข้อมูลข่าวสาร
        ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาการเรียน
        การสอนของนักเรียน และผู้ร่วมงานโรงเรียน
   10.3 จัดให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน         เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการเรียน
        การสอน
   10.4 จัดให้มีการเรียนรู้สืบค้นอย่างกว้างขวาง
        ทาง Internet โดยการจัดให้มีห้องสืบค้น
           Internet- 20 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

11. เป็นผู้นำและสร้างผู้นำ
     11.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้วยการพูดนำ
           ปฏิบัตินำ และจัดระบบงานให้สอดคล้องกับ
           วัฒนธรรม
     11.2 เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ให้นักเรียนและ            ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามความเชื่อมั่น และเชื่อมือ
           เชื่อถือ เชื่อใจ
     11.3 มีการให้รางวัลแก่นักเรียน และผู้ร่วมงาน
           ที่ทำงานประสบผลสำเร็จเป็นผู้นำให้แก่               ผู้ร่วมงานอื่น จนนำไปสู่การพัฒนาตนเอง
           ทำให้ผู้ร่วมงานมีขวัญ กำลังใจ และมุ่งมั่น
           ในการปฏิบัติงาน เป็นผู้ให้โอกาส ผู้ร่วมงาน
           ทำงานอย่างอิสระในการคิด ตัดสินใจ และ
           ลงมือทำ ทำให้เกิดความมั่นใจในตนเอง
           เป็นผู้นำที่ดีในโอกาสต่อไป
12. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์
     12.1 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และสามารถ           ปรับงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้อง
           สมดุลต่อยอด และต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
     12.2 รอบรู้และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าที่จะ               ตัดสินใจนำสิ่งใหม่ ๆ มาพัฒนางานและ
           เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน มีผลงาน
           เป็นที่ประจักษ์
     12.3 ให้โอกาสนักเรียน และผู้ร่วมงานในการ
           พัฒนางาน รูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา
           วิชาชีพครู โดยการทำผลงานเพื่อเลื่อน
           วิทยฐานะสูงขึ้น- 21 -

3. ด้านความรับผิดชอบในวิชาชีพ : การเป็นครูปฏิบัติการสอน ต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก คือ การปฏิบัติ
    การสอนให้มีคุณภาพการศึกษาตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542  ได้บัญญัติไว้  จึงได้นำ
    ทั้งหลักการ และทฤษฎีในการปฏิบัติการสอนควบคู่กับมาตรฐานวิชาชีพที่กล่าวถึงสาระความรู้และสมรรถนะ   ของครูปฏิบัติการสอน ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2546 เป็นกฎหมาย          เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา  ในฐานะเป็นครูปฏิบัติการสอนที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพ  จึงถือเป็นหลัก
    ที่จะต้องรับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา รวม 10 เรื่อง ดังนี้


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล
3. ความรับผิดชอบ   ในวิชาชีพ
1. การจัดการเรียนการสอน ใช้ความรู้หลักการและ   กระบวนการจัดการเรียนการสอนมาปฏิบัติ ดังนี้
   1.1 นำความรู้หลักการและทฤษฎีทางการเรียนการสอน          มาใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน
   1.2 กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการศึกษา
   1.3 รู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
   1.4 รู้บริบทและทิศทางการจัดการศึกษา
   1.5 จัดห้องเรียน โครงสร้างการจัดการเรียน และ
        กำหนดภารกิจของนักเรียนในโรงเรียน
2. มีส่วนร่วมการกำหนดนโยบายและการวางแผน   การศึกษาแบบมีส่วนร่วม ดังนี้
   2.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำนโยบาย
   2.2 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        ที่มุ่งให้เกิดผลดี คุ้มค่าต่อการศึกษา
   2.3 นำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ
        ได้จริง
   2.4 มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลสำเร็จ
        ของงาน
3. มีส่วนร่วมการดำเนินงานด้านวิชาการ มีการดำเนินงาน
   ด้านวิชาการทั้งระบบ ดังนี้


1. นโยบายโรงเรียน
2. แผนกลยุทธ์
3. คู่มือการปฏิบัติงาน
4. หลักสูตรการประเมิน   และพัฒนาหลักสูตร
5. แผนการเรียนรู้
   บูรณาการวิชาอื่น
   บูรณาการวิถีพุทธ
   และเน้นนักเรียน
   เป็นสำคัญ
6. วิจัยในชั้นเรียน
   หน้าเดียวและรายงาน
   5 บท
7. แฟ้มการพัฒนา
   สื่อเทคโนโลยี
8. แฟ้มโครงการโรงเรียน   .............................
9. แฟ้มสาระท้องถิ่น
   แบบบูรณาการ
10. แฟ้มโครงการบริการ   วิชาชีพแก่ชุมชน

- 22 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

   3.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
        กับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน
        3.1.1 จัดสาระท้องถิ่นแบบบูรณาการ
        3.1.2 จัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
        3.1.3 จัดโครงการเรียนร่วม
   3.2 มีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้โดยพัฒนาหน่วย
        การเรียนรู้ 5 เรื่อง คือ
        3.2.1 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
        3.2.2 การจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน
               เป็นสำคัญ
        3.2.3 การวิจัยในชั้นเรียน
        3.2.4 การใช้สื่อนวัตกรรมการเรียนรู้
        3.2.5 การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
   3.3 มีส่วนร่วมจัดการนิเทศการสอนในโรงเรียน
   3.4 ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ              การศึกษา
   3.5 ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการ
        3.5.1 จัดกิจกรรมพิเศษเพื่อพัฒนาศักยภาพ
               ของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน
        3.5.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
        3.5.3 จัดการให้เกิดงานบริการด้านการศึกษา
               แก่ผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ
4. มีส่วนร่วมการบริการด้านธุรการ การเงิน พัสดุ
   และอาคารสถานที่ จัดระบบงานดังนี้
   4.1 จัดระบบสารบรรณอย่างมีประสิทธิภาพ
   4.2 จัดระบบงบประมาณอย่างถูกต้อง
        และเป็นปัจจุบัน

11. แฟ้มโครงการ
     เรียนร่วม
12. เอกสารนิเทศ     ครูผู้สอน
13. แฟ้มการพัฒนา
     ด้านกายภาพ
     และสิ่งแวดล้อม
14. แฟ้มการประกัน     คุณภาพการศึกษา
15. เอกสารเกี่ยวกับ
      e-learning ของ     โรงเรียน


- 23 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

   4.3 จัดระบบสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร
        ภายในโรงเรียนได้อย่างคุ้มค่า และ
        มีประสิทธิภาพ
   4.4 พัฒนาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและจัดแหล่ง         เรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
5. การบริหารชั้นเรียน มีการปฏิบัติดังนี้
   5.1 พัฒนากลุ่มนักเรียนในโรงเรียนให้มีความรู้           ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ
   5.2 จัดนักเรียนให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ               ตามความรู้ความสามารถและความถนัด
   5.3 ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาการทำงาน               ของนักเรียนด้วยดี
   5.4 สร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนทุกคน
6. การบริหารกิจการนักเรียน เน้นการเรียนรู้ทางวิชาการ       ควบคู่กับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม
   ให้แก่นักเรียน ดังนี้
   6.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม                และความสามัคคีในหมู่คณะ
   6.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
   6.3 จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียน
   6.4 จัดเข้าค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียน
   6.5 จัดกิจกรรมสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
        ในคาบเรียน โดยกำหนดในแผนการเรียนรู้
        ตามแนววิถีพุทธ
   6.6 จัดกิจกรรมฝึกจิตทุกระดับสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

- 24 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

7. การประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการอย่าง   ต่อเนื่องดังนี้
   7.1 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
        ตามมาตรฐานตัวบ่งชี้และกำหนดตัวชี้วัด
        ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
   7.2 จัดประเมินภายในและรับการประเมินภายนอก
   7.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
        ต่อสาธารณชนทุกปี


8. การบริการจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยนำ   เทคโนโลยีทางการศึกษาทุกรูปแบบมาพัฒนาคุณภาพ      การศึกษา ดังนี้
   8.1 จัดให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
   8.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา        เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น
        8.2.1 ปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์
        8.2.2 เพิ่มห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พร้อม                          Internet อีก 1 ห้องเรียน
        8.2.3 ขยายการให้บริการคอมพิวเตอร์                      ในห้องวิทยบริการ
        8.2.4 มีสื่อต่าง ๆ ใช้อย่างเพียงพอ เช่น                     โทรทัศน์ เทป เครื่องฉาย CD แผ่น CD                เครื่องขยายเสียง และโปรเจคเตอร์
   8.3 ขยายการใช้ Internet เพื่อการสืบค้นในห้อง
        วิทยบริการ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด
   8.4 ขยายการใช้คอมพิวเตอร์ในการวัดประเมิน
        ผลการเรียน
- 25 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

9. มีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน
   มีหลักการประชาสัมพันธ์และเน้นกลยุทธ์
   การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ดังนี้
   9.1 จัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรม
        ของโรงเรียนสู่ผู้ปกครองและชุมชน เช่น              จดหมายแจ้งผู้ปกครอง วารสาร แผ่นพับ            ประชาสัมพันธ์ คู่มือนักเรียนและผู้ปกครอง
        ป้ายนิเทศและการประชุมผู้ปกครอง
   9.2 รายงานคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
   9.3 เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็คโทรนิค
        เช่น e-learning
   9.4 จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง                คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคม              ผู้ปกครองและครู คณะกรรมการศิษย์เก่า                คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและ
        มูลนิธิต่าง ๆ
   9.5 จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม บ้าน วัด โรงเรียน
        9.5.1 มีพระภิกษุมาสอนวิชาพุทธศาสนา
               1 คาบ ต่อสัปดาห์
        9.5.2 มีการบรรพชาสามเณร
        9.5.3 มีการสอบธรรมศึกษา
   9.6 สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดี
        กับชุมชน เช่น
        9.6.1 จัดสอนวิชาชีพแก่ชุมชน
        9.6.2 มอบทุนการศึกษา
        9.6.3 จัดหาทุนการศึกษาดูงาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
               ให้กับนักเรียน
- 26 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

        9.6.4 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เช่น
               ขอทุนการศึกษาจากพระอาจารย์แบน
        9.6.5 ร่วมกิจกรรมประจำปีของโรงเรียน เช่น
               งานบรรพชาสามเณรหมู่
10. คุณธรรม จริยธรรม ยึดหลักจรรยาบรรณ วิชาชีพ   ของครู ดังนี้
   10.1 เป็นผู้นำคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
         เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น ทำบุญ รักษาศีล
         ปฏิบัติธรรม อ่านหนังสือธรรมะ ฟังธรรม
   10.2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม            จริยธรรม ตามแนววิถีพุทธ
   10.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
         ให้แก่นักเรียน เช่น
         10.3.1 ค่ายพุทธธรรม
         10.3.2 สัปดาห์วิถีพุทธ
         10.3.3 เด็กดีของโรงเรียน.......................
         10.3.4 ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
         10.3.5 บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
         10.3.6 แสดงตนเป็นพุทธมามะกะ
         10.3.7 บรรยายธรรม
         10.3.8 อบรมนักเรียน
         10.3.9 อบรมผู้นำนักเรียน
         10.3.10 ฝึกจิตประจำสัปดาห์
         10.3.11 บำเพ็ญประโยชน์
         10.3.12 เรียนพุทธศาสนากับพระ
         10.3.13 จัดสอบธรรมศึกษานักเรียนทุกคน
                  (ยกเว้นศาสนาอื่น)- 27 -

4. ด้านการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี : เป็นครูปฏิบัติการสอนที่ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพ
    ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ 8 การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ดังนี้


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล
4. การประพฤติ    ปฏิบัติตนเป็น    แบบอย่างที่ดี
1. เป็นแบบอย่างในการประพฤติตนและการปฏิบัติ
   การสอนจนได้รับรางวัล        
   1.1 ครูดีเด่นประจำจังหวัดสกลนคร
   1.2 ครูภาษาอังกฤษดีเด่น
   1.3 ครูการงานอาชีพดีเด่น
   1.4 แม่ตัวอย่าง
   1.5 ผู้ผลิตสื่อการสอนดีเด่น
2. มีพฤติกรรมแสดงออกว่าเป็นผู้มีระเบียบวินัย
   ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ และมีคุณธรรม จริยธรรม
3. อุทิศเวลาเพื่องานราชการ
4. มีสัมมนาคารวะและสุภาพเรียบร้อย
5. รักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจ
   แก่ศิษย์
6. พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพและบุคลิกภาพอยู่เสมอ
7. มีความจริงใจและจริงจังในการปฏิบัติงาน
8. มุ่งมั่นปฏิบัติงานแม้งานนั้นจะยากเพียงใด
   จะเพียรพยายามจนสำเร็จ
9. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
10. ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
11. ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
12. ช่วยแก้ปัญหาและรักษาคำพูดกับผู้ร่วมงาน
   และบุคคลอื่น
13. ชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของนักเรียน ผู้ร่วมงานและบุคคลอื่น


1.วุฒิบัตร
2.รูปถ่าย


- 28 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

14. เป็นผู้ให้อภัยและไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น
15. ยินดีที่จะบริจาคทรัพย์เพื่องานการกุศล
16. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดภูมิทัศน์โรงเรียน
    ให้เหมาะสมการเรียนรู้
17. รักษาทรัพย์สินของทางราชการ และใช้อย่างคุ้มค่า
18. เป็นผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี
19. ให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในกา
    จัดการศึกษาด้วยความเต็มใจ ได้รับพลัง
    ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
20. ไม่ใช่หน้าที่การงานมาแสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
21. ไม่เบียดเบียนตนเอง และเบียดเบียนผู้อื่น
22. เป็นกัลยาณมิตรกับคนทุกคน
5. การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม : เป็นครูปฏิบัติการสอนที่ดำรงชีวิตตามพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เรียนรู้และปฏิบัติตามวิถีแนวทางอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล
5. การดำรงชีวิต    อย่างเหมาะสม
1. ใช้ทักษะในการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม มีนิสัย   ขยันหมั่นเพียร รักการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่
   อย่างเห็นคุณค่าในทรัพย์สินของทางราชการ
2. ประหยัดและอดออมตามควรแก่ฐานะ ใช้ชีวิตอย่าง   เรียบง่าย รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด เก็บหอมรอมริบ     จนสามารถมีบ้านเป็นของตนเอง เป็นหลักของ   ครอบครัว ให้การศึกษาอุปการะแก่พี่น้อง และ
   บุตรหลาน


1. แฟ้มประวัติส่วนตัว
2. แฟ้มการดำรงชีวิต
   ตามแนวเศรษฐกิจ
   พอเพียง


- 29 -


เรื่อง
การปฏิบัติ
แหล่งข้อมูล

3. เห็นคุณค่าของการประหยัด ปลูกฝังให้บุตรหลาน    และนักเรียนเกิดจิตสำนึกในเรื่องของการประหยัด   และอดออม
4. สนับสนุนส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เพื่อนร่วมงาน    และบุคลากรอื่นในการใช้ชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ   พอเพียง
5. เป็นที่พึ่งให้กับนักเรียน เพื่อนร่วมงาน และ
   บุคลากรอื่นในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม
   กับอัตภาพ
6. เป็นผู้ที่พอใจในสิ่งที่ตนมี ไม่เรียกร้องสิทธิ หรือ   ผลประโยชน์อื่นใด
7. วางแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ของครอบครัว
   ให้เพียงพอ ไม่ใช้จ่ายเกินเงินเดือนในแต่ละเดือน
   ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่สูบบุหรี่ดื่มสุรา ไม่เล่นการพนัน
   ไม่เที่ยวกลางคืน ไม่ใช้จ่ายจนมีหนี้สิน ไม่ทิ้งขวาง   สิ่งของ ใช้สิ่งของอย่างรู้ค่า นำสิ่งของเหลือใช้
   มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบอื่น
8. ไม่เสี่ยงในการลงทุนเพื่อหวังผลกำไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น